Gå tillbaka till webbplatsen

Redo för uppkörning?

En bloggserie om vad det innebär för att klara en uppkörning.

· Senaste nytt,Information

Ofta får vi får frågan om när man anses redo att genomföra sitt körprov? Vilka krav kommer transportstyrelsen att ställa för att jag ska anses vara godkänd? Vi trafiklärare sitter inte på några stora hemligheter utan det handlar om en helhet - att kunna köra bil och att kunna ta ansvaret för dina handlingar. Självklart kan man ibland inte rå för andra men det är viktigt att du vet vad du gör och så lite som möjligt lämnas åt slumpen.

Att vara bäst på en sak ger dig inte automatiskt grönt ljus för att bli godkänd.

Det handlar om flera delar; Att visa hänsyn, köra miljömedvetet, att köra riskmedvetet och att kunna lösa problem som uppstår utan att skapa nya problem. Till detta ska man kunna hur bilen fungerar, hur bilen beter sig, regler, skyltar, markeringar samt hinna med och uppfatta dina medtrafikanter och tolka deras intentioner i trafiken, i olika hastigheter och i olika miljöer. Alltså måste teorin och praktiken gifta sig och gärna i ett så tidigt skede som det bara går för som alla redan vet kan inte det ena inte utesluta det andra och viceversa.

Ditt viktigaste sinne - synen

Det vi får tjata allra mest om är det mest primära men som vi bara tar för givet och ibland inte riktigt tar på allvar för man anser sig se ändå. Att kunna se och uppfatta vad man ser är två olika saker som inte automatiskt innebär att man förstår, Många gånger handlar det om att vi inte har vanan utan vi måste lära om den kunskapen i en ny situation. När vi dessutom lägger ett krav på dig som förare att du ska ha ansvar runt din bil i fart och tillsammans med andra blir det svårigheter.
En stor riskfaktor är att man tror sig uppfatta saker men inte reflektera över det eller att det kan vara en risk. Denna svårighet är något som blir ett problem när man inte utsatts för den tidigare. Här krävs det att du aktiv hela tiden när du kör för att hinna med och inte förlita dig på att det du såg för 10 sekunder är densamma nu, du måste alltså dubbelkolla dina beslut och helst i så god tid att det inte blir farligt.
Om du cyklat mycket i trafikerade miljöer har du en enorm fördel för du har då med största sannolikhet sett dig omkring då du är så utsatt och oskyddad. Samma tänk går igen när du kör bil, du har ansvaret runt din bil. När du cyklat har du många gånger upplevt dig som liten i förhållande till bilarna och att bilarna känns vidunderligt stora i förhållande till dig. Du har alltså lärt dig att samspela och vara tydlig för att du förstår att saker kan missuppfattas och missar du något i trafiken finns riskerar du att skadas eller i värsta fall omkomma. På samma sätt måste du som som bilförare förstå att du löper en stor risk att skada andra om du inte tar ditt ansvar kring dig och din bil varför din syn blir ditt viktigaste redskap tillsammans med dina kunskaper och erfarenheter.

En del säger att de lärt sig att ha fått ögon i nacken” då de inte alltid kan lita på andra trafikanter.

Att utveckla sitt seende är lätt när man kan det eller att man fått arbeta in en rutin. En vanlig rutin som man lär sig som liten är att se sig om när man ska korsa en väg. Titta vänster - titta höger och så vänster igen - alltså dubbelkoll av den första gången. Varför gör man då så? För att trafiken som kan skada dig måste dubbelkollas och gärna flera gånger då situationen kan ändras snabbt. På samma sätt måste du få in flera rutiner när du sitter i bilen för att vara säker på att du inte skadar andra eller dig själv.

English

We often get asked when you are considered ready to take your driving test? What requirements will the Swedish Transport Agency set for me to be considered approved? We traffic instructors don't keep any big secrets, but it's about a whole - being able to drive and being able to take responsibility for your actions. Of course, sometimes you can't blame others, but it's important that you know what you're doing and leave as little as possible to chance.

Being the best at one thing doesn't automatically give you the green light to be approved.

It involves several parts; To show consideration, to drive environmentally conscious, to drive risk-aware and to be able to solve problems that arise without creating new problems. For this, you must know how the car works, how the car behaves, rules, signs, markings, as well as keep up with and perceive your fellow road users and interpret their intentions in traffic, at different speeds and in different environments. Thus, theory and practice must marry, and preferably at as early a stage as possible because, as everyone already knows, one cannot exclude the other and vice versa.

Your most important sense - your vision

What we get to nag about the most is the most primary but which we just take for granted and sometimes don't really take seriously because you think you see anyway. Being able to see and perceive what you see are two different things that do not automatically mean that you understand. Many times it is a matter of not having the habit, but we have to relearn that knowledge in a new situation. When we also impose a requirement on you as a driver that you must be responsible around your car at speed and together with others, there will be difficulties.

A big risk factor is that you think you perceive things but don't reflect on it or that it could be a risk. This difficulty is something that becomes a problem when one has not been exposed to it before. Here you need to be active all the time when you drive to catch up and not rely on what you saw 10 seconds ago being the same now, so you have to double check your decisions and preferably in good time so that it doesn't become dangerous.

If you have used a bicycle a lot in busy environments, you have a huge advantage because you have then most likely looked around as you are so exposed and unprotected. The same thinking goes again when you drive a car, you have the responsibility around your car. When you have cycled, you have many times experienced yourself as small in relation to the cars and that the cars feel wonderfully large in relation to you. You have thus learned to cooperate and be clear because you understand that things can be misunderstood and if you miss something in traffic, you risk being injured or, in the worst case, killed. In the same way, as a car driver, you must understand that you run a great risk of injuring others if you do not take your responsibility around you and your car, which is why your vision becomes your most important tool together with your knowledge and experience.

Some say that they have learned to have eyes in the back of their neck as they cannot always trust other road users.

Developing your vision is easy when you know how or when you have been able to work into a routine. A common routine that you learn as a child is to look around when crossing a road. Look left - look right and then left again - so double check the first time. Why do you do that then? Because the traffic that can harm you must be double-checked and preferably several times as the situation can change quickly. In the same way, you need to learn several routines when sitting in the car to make sure that you do not injure others or yourself.

 

Alla inlägg
×

Nästan klar...

Vi har precis skickat ett mejl till dig. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta din prenumeration!

OK